ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 004/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ