ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 004/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ส.ส.ท. และคณะอนุกรรมการ ส.ส.ท.