ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 002/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานภูมิภาค และประธานกลุ่มประเด็น