ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 003/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยกลาง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ