ภาพบรรยากาศการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๔ และ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายการมีส่วนร่วมและกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วม ส.ส.ท. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ แผนงานงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
แกลอรี่