ประมวลภาพการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปี 2559
แกลอรี่