ภาพบรรยากาศความประทับใจของงานประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 1/2561

สมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่น 5 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61 และประชุมสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 11 ก.พ. 61 เพื่อคัดเลือกประธานสภาฯ และร่วมวางแผนการดำเนินงานสภาผู้ชมฯ ปี 61
แกลอรี่