เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง (ตะวันออก) 1 อัตรา

สภาผู้ชมฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง (ตะวันออก) 1 อัตรา วันที่ 9 - 19 ก.ค. 62


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานและลงพื้นที่สนับสนุนกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ/เวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงบริบทและสถานการณ์ และกิจกรรมขยายเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ
 2. ประมวลความคิดเห็น สรุปและจัดทำรายงานเสนอสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้ทันต่อสถานการณ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการ เอกสารการเงิน และเอกสารอื่นๆในการจัดเวทีรับฟังฯ และกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์สภาผู้ชมฯร่วมกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ
 4. ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานเพื่อนเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อขยายฐานผู้ชมฯ
 5. อำนวยความสะดวกในการประชุมบริหารจัดการสภาผู้ชมฯ ภูมิภาคกลาง และกลุ่มประเด็นต่าง ๆ
 6. เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างสภาผู้ชมฯ ภูมิภาคกลางกับแกนประสานในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายกลุ่มประเด็นต่าง ๆ
 7. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับทีมผู้ประสานงานระหว่างภูมิภาคและนำเสนอข้อมูลปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะการทำงานต่อที่ประชุมคณะทำงาน/ประชุมสามัญหรือวิสามัญสภาผู้ชมฯ
 8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามแนวทางข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของ ส.ส.ท. และรักษาชื่อเสียงของสภาผู้ชมฯ ตลอดจนองค์การอย่างเคร่งครัด
 9. บันทึกและจัดทำฐานข้อมูลสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ลงในโปรแกรมระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่สภาผู้ชมฯได้พัฒนาแล้ว
 10. สนับสนุนและประสานการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างสภาผู้ชมฯ และหน่วยงานภายใน ส.ส.ท.
 11. สนับสนุนและประสานการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างสภาผู้ชมฯ และหน่อยงานภายนอก ส.ส.ท. เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้
 12. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภาผู้ชมฯ มอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตะวันออก
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและรัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 5. ต้องไม่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินรายการให้แก่องค์การ หรือเป็นหุ้นส่วน กรรมการ และผู้บริหารในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตรายการให้แก่องค์การ หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ เช่น สมาคม มูลนิธิ
 6. สามารถทำงานได้เต็มเวลาและไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของโครงการอื่น
 7. มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน
 8. สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดภายในภูมิภาคกลาง
 9. มีความสามารถในการประสานงาน อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม
 10. มีทักษะการจัดระบบข้อมูล การจัดทำโครงการ จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
 11. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงาน การสื่อสารและทักษะด้านการบริการ
 12. มีทักษะด้านการออกแบบ ผลิตสื่อ กิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 2. มีจิตใจในการบริการ มีทักษะการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความอดทน
 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสื่อสาธารณะ การทำงานแบบเครือข่ายและงานพัฒนาสังคม
 4. สามารถทำงานเป็นทีม และรับผิดชอบการทำงานคนเดียวได้
 5. สามารถทำงานบนความหลากหลายทางแนวคิดของคนอื่น ๆ ได้

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

1. หลักฐานการสมัคร

 • ประวัติการทำงาน พร้อมชื่อผู้รับรอง
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ใบรับรองการทำงาน ใบรับรอง
 • การอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ

2. สมัครด้วยตนเอง

ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 [ แผนที่ ] อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 4
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

3. สมัครทางอีเมล์

sapa@thaipbs.or.th 

ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ระยะเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 กรกฏาคม 2562
วันสัมภาษณ์และประกาศผลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/sapa 
www.thaipbs.or.th/JOB