งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558

งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558 เปิดพื้นที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการรับฟัง รวบรวมข้อมูล ที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมฯ และจัดกระบวนการ กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในวงกว้าง


เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรมงานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558 เปิดพื้นที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการรับฟัง รวบรวมข้อมูล ที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมฯ และจัดกระบวนการ กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งยังจัดทำข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนที่สมบูรณ์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อให้ดำเนินการ จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายจากสภาผู้ชมฯ ให้แก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบายของ ส.ส.ท. เพื่อยกระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ โดยเน้นผู้เข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากหน้าจอและแกนประสานเชิงประเด็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจแก่ ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับบริการของสื่อสาธารณะ