การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559

เวทีประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2559 ประเด็นเกี่ยวกับ "การใช้จ่ายงบประมาณ , คู่มือรับฟังความคิดเห็น , แบบประเมินเจ้าหน้าที่"


สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส จัดประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อหารือเรื่อง การเสนอปรับงบประมาณปี 2559 , การทำความเข้าใจคู่มือรับฟังความคิดเห็นประจำปี 2559 , การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของไตรมาสที่ 1 และ การเสนอแบบประเมินเจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณาการกับแบบประเมินของสำนักทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ สมาชิกสภาผู้ชมฯ ยังร่วมหารือกับ คุณอโณทัย อุดมศิลป ผอ.สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ในการทำงานและเตรียมการอบรมในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสภาผู้ชมฯ อันจะช่วยเสริมการพัฒนามุมมองของสมาชิกสภาผู้ชมฯ ในการสร้างสรรค์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอสไปด้วยกัน