ไทยพีบีเอสจัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อใหม่อย่างเท่าทัน (Media Information Digital Literacy: MIDL) รุ่นที่ 1

ตัวแทนจากสภาผู้ชมและผู้ชมรายการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อใหม่อย่างเท่าทัน (Media Information Digital Literacy:MIDL) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560


คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อใหม่อย่างเท่าทัน (Media Information Digital Literacy:MIDL) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ไทยพีบีเอส โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนจากสภาผู้ชมและผู้ชมรายการ

การอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีจากการนำเสนอข้อมูลของวิทยากรพิเศษจากไทยพีบีเอส และได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนและฝึกการทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Application บนมือถือ เพื่อสื่อสารประเด็นในพื้นที่ พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน และร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป