สภาผู้ชมฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Facilitator ครั้งที่ 2

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ร่วมกับฝ่ายบริหารและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Facilitator ครั้งที่ 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การเป็น Facilitator และออกแบบการดำเนินงานเรื่องการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ร่วมกับฝ่ายบริหารและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Facilitator ครั้งที่ 2 ให้กับสมาชิกสภาผู้ชมฯ และเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาค จำนวนรวม 30 คน ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมี อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี เป็นวิทยากรให้ความรู้และอำนวยการการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ


การจัดอบรมฯ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การเป็น Facilitator และออกแบบการดำเนินงานเรื่องการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้จริงกับการทำงานในพื้นที่