สภาผู้ชมฯ ภาคใต้ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น "ภูมิภาคใต้บน" ประจำปี 60

สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น “ภูมิภาคใต้บน” ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อมารับฟังความคิดเห็นเรื่องราวของพี่น้องใน จ.ระนอง


          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น “ภูมิภาคใต้บน” ประจำปี พ.ศ.2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลบางริ้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การรับฟังความคิดเห็นผู้ชมเข้มข้น จ.ระนอง เป็นการรับฟังจากสมาชิกเครือข่ายแกนประสานที่ดูไทยพีบีเอสอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การที่ติดตามรายการต่อไปไม่จำเป็นต้องดูทางทีวีเพียงอย่างเดียว สามารถดูได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS PLUS ที่สามารถชมสด ดูย้อนหลัง ดูผังรายการ ทั้งนี้ยังสามารถดูได้ตลอดเวลาและติดตามชมได้ทันที

          ซึ่งครั้งนี้เป็นการมารับฟังความคิดเห็นเรื่องราวของพี่น้องในจังหวัดระนองว่าจะมีข้อเสนออะไรบ้าง ที่ต้องปรับเปลี่ยนจากเรื่องราวต่างๆ จากการที่ไทยพีบีเอสได้นำเสนอเรื่องราวของคนระนองออกไป จากนี้เราจะมาสร้างจุดในการสื่อสาร ในการกำหนด CONTENT EVENT NETWORK ร่วมกันจะทำให้เกิดพลัง ผลิตแล้วนำเสนอผ่านหน้าจอ เครือข่ายต้องขยับร่วม การกำหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารภาคประชาชน ซึ่งภาคใต้ตอนบนจะนำ 4 กลุ่มประเด็นงานกับคนระนอง คิดว่าครอบคลุมหรือไม่ ยกเว้นประเด็นสันติภาพชายแดนใต้

          ผลจากการรับฟัง CONTENT EVENT NETWORK ของ จ.ระนอง กับบทบาทของสื่อสาธารณะว่าตอบโจทย์คนระนองหรือไม่ กับรายการที่ไทยพีบีเอสออกอากาศสถานการณ์ใน จ.ระนอง (ยาเสพติด /สารพิษตกค้างในอาหาร/การเชื่อมเครือข่าย)

  • ประเด็นการเชื่อมโยงของเครือข่าย ไทยพีบีเอสมีเครือข่ายมากมายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวพลเมือง แกนประสาน สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังในพื้นที่ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้บางครั้งนาเสนอข่าวผิดพลาด
  • ความมั่นคงทางอาหาร : ปัญหาเรื่องสารพิษในอาหารทะเล การที่เรือประมงทั้งของไทยและต่างชาตินำปลาเข้ามาส่งที่แพปลามีการใช้สารพิษผสมในสัตว์น้ำ เป็นบทบาทที่ไทยพีบีเอส ที่ต้องติดตามนาเสนอเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
  • พหุวัฒนธรรม : ปัญหายาเสพติด ต้องใช้ชุมชนและศาสนาในพื้นที่เป็นตัวบำบัดไม่ใช่ส่งไปบำบัดรวม ไทยพีบีเอสต้องนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ว่าการแก้ปัญหายาเสพติดปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดเป็นการเพิ่มปัญหา

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

  1. Thai PBS ต้องสร้างคนของตัวเองในการนำเสนอเรื่องราว
  2. Thai PBS ควรทำงานเชื่อมกัน ระหว่างแกนประสานและเครือข่าย
  3. Thai PBS ควรสร้างแกนประสานตำบลละ 1 คน
  4. Thai PBS ควรถ่ายทอดงานกีฬาของชุมชน