เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ ภูมิภาค กทม.และ ปริมณฑล จำนวน 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี) ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 มีนาคม 2561


หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 1. ค้นคว้าข้อมูลความคิดเห็น ข้อมูลผู้ชมผู้ฟัง และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้ชมฯ ไทยพีบีเอส จัดทำสรุปรายงานและฐานข้อมูลเวที
 2. ประสานงานทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
 3. สนับสนุนการบริหารงบประมาณ และจัดทำเอกสารการประชุม จัดทำบัญชี การจัดเวที
 4. สื่อสารกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ และแกนประสาน  และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ชมผู้ฟัง
 5. ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาผู้ชมฯ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สมาชิกสภาฯ มอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. อายุไม่เกิน 32 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านประสานงาน
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้เรื่องกระบวนการจัดประชุม อบรม สัมมนา
 2. มีทักษะการจัดระบบข้อมูล การจัดทำรายงาน และการจัดทำบัญชีโครงการ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานที่ดี
 4. มีทักษะในด้านการบริการ จดบันทึกการประชุม
 5. มีทักษะทางในการเจรจาต่อรอง และการคำนวณ 

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 2. มีจิตใจในการบริการ และมีทักษะการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสื่อสาธารณะ
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

1.  เตรียมหลักฐานการสมัคร เพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน  >> ดาวน์โหลด  [ ใบสมัคร ]


>> รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
      ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร                                                  จำนวน 1 รูป
>> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                       จำนวน 1 ฉบับ
>> สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                      จำนวน 1 ฉบับ
>> สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา                   อย่างละ 1 ฉบับ
>> สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี)                                                จำนวน 1 ฉบับ
>> สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)                                                    จำนวน 1 ฉบับ
>> สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ใบรับรองการทำงาน
      ใบรับรองการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี)                                 อย่างละ 1 ฉบับ
>> สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)                          จำนวน 1 ฉบับ

2. สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ฝ่ายประสานงานและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ [ แผนที่ ]  

3. สมัครทางอีเมล

4. ระยะเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 มีนาคม 2561
สัมภาษณ์   วันที่ 30 มีนาคม 2561
ประกาศผล  วันที่ 5 เมษายน 2561

5.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

www.thaipbs.or.th/JOB 
www.thaipbs.or.th/Sapa 
...................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
โทรศัพท์ : 02-790-2411 ถึง 2415
อีเมล์ : sapa@thaipbs.or.th 
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ