สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.ร่วมกับฝ่ายประสานความร่วมมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ ไทยพีบีเอส จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 2

สภาผู้ชมฯ ร่วมกับฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 – 25 มี.ค. 61 เพื่อออกแบบการรับฟังความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ และสะท้อนความคิดเห็นไปสู่การพัฒนารายการของไทยพีบีเอสต่อไป


เมื่อวันที่ 24 – 25  มีนาคม 2561  สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ร่วมกับฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ ไทยพีบีเอส  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 2 ให้กับสมาชิกสภาผู้ชมฯ จำนวนรวม  12 คน  ณ โรงแรมชินนาม่อน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ  โดยมี อ.สุรพล ธรรมร่มดี เป็นวิทยากรให้ความรู้และอำนวยการการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ การจัดอบรมฯ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การเป็น Facilitator และMedia Lab ได้ออกแบบการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นได้มีประสิทธิภาพกับการทำงานในพื้นที่ และสะท้อนความคิดเห็นต่อรายการเพื่อนำไปสู่การพัฒนารายการของไทยพีบีเอสต่อไป