เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 อัตรา

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 - 15 ม.ค. 62


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ประสานงาน ลงพื้นที่ สนับสนุนกระบวนการ การรับฟังความคิดเห็น และขยายเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ
 2. ประมวลความคิดเห็น สรุปข้อมูลที่ใช้ได้ทันสถานการณ์ และทำรายงานเสนอสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินและรายงานการจัดเวทีรับฟังฯ ร่วมกับสมาชิกสภาผู้ชมฯในภูมิภาค
 4. สนับสนุนงานเพื่อนเครือข่ายอื่นๆ
 5. อำนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่คณะทำงานและสมาชิกสภาผู้ชมฯในภูมิภาค
 6. ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ และแกนประสานในภูมิภาค
 7. ประชุมแลกเปลี่ยนกับทีมงานผู้ประสานงานระหว่างภูมิภาค
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สมาชิกสภาผู้ชมฯ มอบหมาย
 9. ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพ มิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้าง
 10. บันทึกและจัดทำฐานข้อมูลสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ลงในโปรแกรมระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่สภาผู้ชมฯได้พัฒนาแล้ว
 11. ประสานงานและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังส่วนกลาง / คณะกรรมการอำนวยการกลางสภาผู้ชมฯ 

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและรัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ต้องไม่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินรายการให้แก่องค์การ หรือเป็นหุ้นส่วน กรรมการ และผู้บริหารในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตรายการให้แก่องค์การ หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ เช่น สมาคม มูลนิธิ
 • สามารถทำงานได้เต็มเวลาและไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของโครงการอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน
 • สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดภายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • มีความสามารถในการประสานงาน อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม
 • มีทักษะการจัดระบบข้อมูล การจัดทำโครงการ จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงาน การสื่อสารและทักษะด้านการบริการ
 • มีทักษะด้านการออกแบบ ผลิตสื่อ กิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครที่พึงประสงค์

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • มีจิตใจในการบริการ มีทักษะการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน 
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสื่อสาธารณะ และการทำงานแบบเครือข่าย งานพัฒนาสังคม
 • สามารถทำงานเป็นทีม  และรับผิดชอบการทำงานคนเดียวได้
 • สามารถทำงานบนความหลากหลายทางแนวคิดของคนอื่น ๆ ได้ 

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

      1. หลักฐานการสมัคร

 • ประวัติการทำงาน พร้อมชื่อผู้รับรอง
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ

    2. สมัครด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  [ แผนที่ ]  
อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

      3. สมัครทางอีเมล์ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

      4. ระยะเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มกราคม 2562
วันสัมภาษณ์และประกาศผลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

      5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก