ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558 เปิดพื้นที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการรับฟัง รวบรวมข้อมูล ที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมฯ และจัดกระบวนการ กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในวงกว้าง (8 ต.ค. 58)
ไทยพีบีเอสจัดปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3
กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และผู้บริหารไทยพีบีเอสร่วมต้อนรับ โดยนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในการนี้ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในการพัฒนาสื่อสาธารณะ” (8 ต.ค. 58)
งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2558
(8 ต.ค. 58)
ประธานและสมาชิกสภาผู้ชมฯ ร่วมงานครบรอบ 7 ปี ไทยพีบีเอส
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ประธานและสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับไทยพีบีเอส เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 โดยมีนายสมชัย สุวรรณบรรณ เป็นผู้รับมอบ (1 ก.ย. 58)