สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 3/2562

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 20 - 21 ก.ค. 62 เพื่อรายงานผลการการทำงานในไตรมาส 2 และร่วมวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3


          เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดประชุมสามัญครั้งที่ 3/2562 ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการการทำงานในไตรมาส 2 และร่วมวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2562


         โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมได้จัดให้มีการตั้งคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ประจำปี 2562 เพื่อให้การวางแผน การดำเนินงาน และกำกับการดูแลสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสภารับทราบข้อมูลใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2562 ต่อไป