ภาพกิจกรรม
14
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 29 - 30 ม.ค.65 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต โฮเต็ล หลักสี่ กรุงเทพฯ
(10 ก.พ. 65)
11
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงานในรอบปี พ.ศ. 2564
วันที่ 28 ม.ค.65 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงานในรอบปี พ.ศ. 2564
(10 ก.พ. 65)
22
ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้มีการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมฯและผู้ฟังรายการ และถอบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไชด์ จังหวัดนนทบุรี
(3 ม.ค. 64)
20
ภาพบรรยากาศงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่"
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีการจัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่" ณ ห้...
(3 ม.ค. 64)
13
ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นสร้างทางสังคม เรื่อง “ทำไมสังคมไทย จึงเหลื่อมล้ำ” เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ณ ห้องคอ...
(3 ม.ค. 64)
7
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 11 - 12 สิงหาคม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพัฒนาเทคนิคกระบวนการรับฟังและสรุปความคิดเห็นการรับมือ...
(18 ส.ค. 63)
7
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้มีการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563 โดยในช่วงเช้ามีการเสวนาและประชุมสามัญสภาฯผู้ชมฯ ในเรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนงบปร...
(18 ส.ค. 63)
15
ภาพบรรยากาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 14 - 15 มี.ค. 63 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลกรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2563
(23 มี.ค. 63)
18
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนที่หมดวาระ ในวันที่ 1 - 2 ก.พ. 63
(12 ก.พ. 63)
19
ภาพบรรยากาศงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สภาผู้ชมฯ ร่วมงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “ไทยพีบีเอส พลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ” วันที่ 23 – 24 พ.ย. 62
(10 ธ.ค. 62)