ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้มีการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 3/2563 โดยในช่วงเช้ามีการเสวนาและประชุมสามัญสภาฯผู้ชมฯ ในเรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 และ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2/2563
แกลอรี่