ทำเนียบรุ่นที่ 4 สมาชิกสภาผู้ชมฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
รองประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
จ.ส.ต.ณัชภณทร แจ่มศรี
ภาคเหนือตอนบน
คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
ภาคเหนือตอนล่าง
คุณอธิศ หวังซื่อกุล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คุณแสงระวี ดาปะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คุณสมชัย ประจักษ์สูตร์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณกาญจนา รอดประดิษฐ์
ภาคกลาง-ตะวันตก
คุณอุบลวรรณ คงสว่าง
ภาคกลาง-ตะวันออก
จ.ส.ต.ณัชภณทร แจ่มศรี
ภาคใต้ตอนบน
คุณวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
ภาคใต้ตอนล่าง
คุณสุวรรณ อ่อนรักษ์
ภาคเหนือตอนบน
คุณอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
ภาคเหนือตอนล่าง
คุณอนัน จันทราภิรมย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คุณจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คุณนิชรา บุญตะนัย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง
ภาคกลาง-ตะวันออก
คุณวิชดา นฤวรพัฒน์
ภาคกลาง-ตะวันตก
คุณพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์
ภาคใต้ตอนบน
คุณเอกนัฐ บุญยัง
ภาคใต้ตอนล่าง
คุณอัสรา รัฐการัณย์
กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
คุณวรินธร ลับไพรี
กลุ่มการศึกษาทางเลือก
คุณสกุลศรี บุญโชติอนันต์
กลุ่มการศึกษาในระบบ
คุณสมจิต สุวรรณบุษย์
กลุ่มเกษตรกร
คุณวลัยพร ภูมิรัตน์
กลุ่มคนจนเมือง
คุณประสมทรัพย์ บุญเลิศ
กลุ่มคนพิการ
คุณแสงเดือน สุระเดช
กลุ่มครอบครัว
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณเทอดศักดิ์ จำนงค์ศิลป์
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
คุณเกรียงไกร ชีช่วง
กลุ่มฐานทรัพยากรธรรมชาติ
คุณมะลิ ทองคำปลิว
กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
คุณพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม
กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
คุณวิเชียร เจษฎากานต์
กลุ่มนักวิชาการและการวิจัย
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
กลุ่มประมง
คุณวิทวัส เทพสง
กลุ่มผู้สูงอายุ
คุณอรวรรณ โอวรารินท์
กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
คุณนรินทร์ ปากบารา
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
คุณเสถียร ทันพรม
กลุ่มแรงงานนอกระบบ
คุณณีรมล สุทธิพรรณพงศ์
กลุ่มแรงงานในระบบ
คุณสมพร ขวัญเนตร
กลุ่มศาสนาหรือกลุ่มกิจกรรมทางศาสนา
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
คุณปริศนา สำราญกิจ
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
กลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี
คุณธัญชนก หอมขาว
กลุ่มสภาอุตสาหกรรม
คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์
กลุ่มสิ่งแวดล้อม
คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์
กลุ่มสิทธิมนุษยชน
คุณสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
กลุ่มสื่อกระจายเสียงภาคพลเมือง
คุณอานนท์ มีศรี
คุณอัมพร วาภพ
กลุ่มสื่อพื้นบ้าน
คุณอภิวัตร กูบกระโทก
กลุ่มสุขภาพ
คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์
กลุ่มหลากหลายทางเพศ
คุณแก้วตา แสงสุข
กลุ่มหอการค้า
คุณอานนท์ วาทยานนท์
กลุ่มองค์กรผู้บริโภค
คุณโสภิดา มลมาด