ทำเนียบรุ่น สมาชิกสภาผู้ชมฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
เครือข่าย
บุคคล
รองประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
เครือข่าย
บุคคล
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
เครือข่าย
สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ตภาค 3330โรตารีสากล
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
จ.ส.ต.ณัชภณทร แจ่มศรี
เครือข่าย
บุคคล
ภาคเหนือตอนบน
คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
เครือข่าย
ผู้สูงอายุ
ภาคเหนือตอนล่าง
คุณอธิศ หวังซื่อกุล
เครือข่าย
ผู้ประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คุณแสงระวี ดาปะ
เครือข่าย
สำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คุณสมชัย ประจักษ์สูตร์
เครือข่าย
บุคคล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณกาญจนา รอดประดิษฐ์
เครือข่าย
ครูวิทยาศาสตร์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
ภาคกลาง-ตะวันตก
คุณอุบลวรรณ คงสว่าง
เครือข่าย
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก
ภาคกลาง-ตะวันออก
จ.ส.ต.ณัชภณทร แจ่มศรี
เครือข่าย
บุคคล
ภาคใต้ตอนบน
คุณวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
เครือข่าย
บุคคล
ภาคใต้ตอนล่าง
คุณสุวรรณ อ่อนรักษ์
เครือข่าย
บุคคล
ภาคเหนือตอนบน
คุณอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
เครือข่าย
บุคคล
ภาคเหนือตอนล่าง
คุณอนัน จันทราภิรมย์
เครือข่าย
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คุณจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์
เครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คุณนิชรา บุญตะนัย
เครือข่าย
บุคคล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง
ที่อยู่
เครือข่าย
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ภาคกลาง-ตะวันออก
คุณวิชดา นฤวรพัฒน์
เครือข่าย
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออก
ภาคกลาง-ตะวันตก
คุณพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์
เครือข่าย
ผู้บริโภคภาคตะวันตก
ภาคใต้ตอนบน
คุณเอกนัฐ บุญยัง
เครือข่าย
สภาองค์กรชุมชน
ภาคใต้ตอนล่าง
คุณอัสรา รัฐการัณย์
เครือข่าย
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
คุณวรินธร ลับไพรี
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มการศึกษาทางเลือก
คุณสกุลศรี บุญโชติอนันต์
เครือข่าย
กลุ่มศักยภาพพลังบวกออทิสซึ่ม
กลุ่มการศึกษาในระบบ
คุณสมจิต สุวรรณบุษย์
เครือข่าย
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มเกษตรกร
คุณวลัยพร ภูมิรัตน์
เครือข่าย
เกษตรกร ไร่สตรอเบอร์รี่
กลุ่มคนจนเมือง
คุณประสมทรัพย์ บุญเลิศ
เครือข่าย
เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด กทม.
กลุ่มคนพิการ
คุณแสงเดือน สุระเดช
เครือข่าย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กลุ่มครอบครัว
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณเทอดศักดิ์ จำนงค์ศิลป์
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
คุณเกรียงไกร ชีช่วง
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มฐานทรัพยากรธรรมชาติ
คุณมะลิ ทองคำปลิว
เครือข่าย
ทรัพยากรดินน้ำป่าภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
คุณพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม
เครือข่าย
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
คุณวิเชียร เจษฎากานต์
เครือข่าย
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มนักวิชาการและการวิจัย
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มประมง
คุณวิทวัส เทพสง
เครือข่าย
เครือข่ายชาวเลอันดามัน
กลุ่มผู้สูงอายุ
คุณอรวรรณ โอวรารินท์
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
คุณนรินทร์ ปากบารา
เครือข่าย
สถานีเด็กใต้จายข่าว
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
คุณเสถียร ทันพรม
เครือข่าย
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ
คุณณีรมล สุทธิพรรณพงศ์
เครือข่าย
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
กลุ่มแรงงานในระบบ
คุณสมพร ขวัญเนตร
เครือข่าย
สมานฉันท์แรงงงานไทย
กลุ่มศาสนาหรือกลุ่มกิจกรรมทางศาสนา
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
คุณปริศนา สำราญกิจ
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
เครือข่าย
สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ตภาค 3330โรตารีสากล
กลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี
คุณธัญชนก หอมขาว
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มสภาอุตสาหกรรม
คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์
เครือข่าย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่มสิ่งแวดล้อม
คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์
เครือข่าย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสิทธิมนุษยชน
คุณสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มสื่อกระจายเสียงภาคพลเมือง
คุณอานนท์ มีศรี
เครือข่าย
สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
คุณอัมพร วาภพ
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มสื่อพื้นบ้าน
คุณอภิวัตร กูบกระโทก
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มสุขภาพ
คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์
เครือข่าย
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงใหม่
กลุ่มหลากหลายทางเพศ
คุณแก้วตา แสงสุข
เครือข่าย
องค์กรทางเลือกของเรา (Our Choice)
กลุ่มหอการค้า
คุณอานนท์ วาทยานนท์
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มองค์กรผู้บริโภค
คุณโสภิดา มลมาด
เครือข่าย
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สุพรรณบุรี