วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สภาประชาชน  ขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม

พันธกิจ

  1. พัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายของสื่อสาธารณะ
  2. พัฒนาช่องทางและกระบวนการเชิงรุกในการรับฟังเสียงคนเล็กคนน้อย
  3. พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายและภาคีหุ้นส่วน
  4. พัฒนากระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับไทยพีบีเอสอย่างใกล้ชิด
  5. พัฒนากิจการสภาและส่วนสนับสนุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสภาฯ และประสิทธิภาพในการทำงาน
  6. พัฒนาแนวทางการกระจายอำนาจสภาสู่ภูมิภาค