วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างสำนึกความเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะด้วยการใช้ประโยชน์  และพัฒนาสื่อสาธารณะเพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

พันธกิจ

  1. สร้างสำนึกความเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะด้วยการใช้ประโยชน์ และพัฒนาสื่อสาธารณะเพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. พัฒนาขยายฐานสมาชิก สร้างสำนึกการเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการระดับภูมิภาค
  4. สร้างและขยายพัฒนากระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีประสิทธิผล