วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภาคีหุ้นส่วนมีความเป็น "เจ้าของร่วมสื่อสาธารณะ" เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ "สังคมคุณภาพและคุณธรรม"

พันธกิจ

  1. เป็นกลไกประสานความร่วมมือระหว่างภาคีหุ้นส่วนทางสังคมและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มคุณค่า และใช้ประโยชน์รายการ
  2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. พัฒนาและขยายฐานผู้ชมและผู้ฟัง สร้างสานึกการเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) แบบองค์รวมในทุกภูมิภาค