ทำเนียบรุ่นที่ 5 สมาชิกสภาผู้ชมฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณธนพร วิจันทร์
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายบริหาร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายพัฒนา
คุณฮาริส มาศชาย
ประธานการเงิน
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ภูมิภาคเหนือ
คุณอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
คุณรณชัย ชัยนิวัฒนา
คุณสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
คุณวิรัตน์ พรมสอน
คุณวิทย์ พึ่งสุจริต
คุณเกรียงศักดิ์ ยุทโท
คุณชรีพร ยอดฟ้า
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณแสงระวี ดาปะ
คุณนิชรา บุญตะนัย
คุณรพินทร์ ยืนยาว
คุณสมจิตร ศรีลาโพธิ์
คุณเกศินี เกิดจันทรา
คุณสุพรรษา อินทรวิศิษฏ์
คุณสุนันท์ คำลุน
ภูมิภาคกลาง
คุณอุบลวรรณ คงสว่าง
คุณวิชดา นฤวรพัฒน์
คุณวลัยรัถยา พิทธยาพิทักษ์
คุณมงคล จรัสนิรัติศัย
คุณชนะการณ์ สืบศรี
คุณอัธยา บุณยรัตเศรณี
ภูมิภาคใต้
คุณวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
คุณมูฮำหมัด ดือราแม
คุณศักดิ์กมล แสงดารา
คุณอนันต์ เขียวสด
คุณกรรณิการ์ แพแก้ว
คุณกวินเทพ หมื่นเพชร
พระบัณฑิต อังสุเมธางกูร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณปรกธณ แสงนิล
คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
คุณสุดศิริ ทากาโน
คุณธดากรณ์ สุทธิพร
กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
คุณธัญชนก หอมขาว
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
คุณเพ็ญศรี โพธิ์แหน
คุณธนกร วังฐาน
คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ
คุณฐาปนี โปร่งรัศมี
คุณผดุงศักดิ์ บุญยก
กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้
คุณสมจิต สุวรรณบุษย์
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
คุณสุทธิพงษ์ ปิโย
คุณเกียรติกร อัตรสาร
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
กลุ่มสื่อสาธารณะ
คุณอภิวัตร กูบกระโทก
คุณปียาภรณ์ พุ่มพวง
คุณฉัตรชัย สุวาทิต
คุณฮาริส มาศชาย
คุณปริญญา แทนวงษ์
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
คุณร่มไทร ทิพยเศวต
คุณธนพร วิจันทร์
คุณปนิธิ ศิริเขต
คุณสถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร
คุณวรัญญา ท้วมสัมฤทธิ์
คุณชำนัญ ศิริรักษ์
คุณจงดี สุขประเสริฐ
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
คุณไพรัช ชะบางบอน
คุณสุนทร รักษ์รงค์
คุณพรรณา ราชิวงค์
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
คุณสมพร แผนสมบูรณ์
คุณอดิเรก สังข์นุช
กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
คุณบดินทร์ พลธรส
คุณไวยิ่ง ทองบือ
คุณธนากร พรมลิ
คุณเทียนชัย ติยพงศ์พัฒนา