ทำเนียบรุ่น สมาชิกสภาผู้ชมฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณธนพร วิจันทร์
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานในระบบ
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายบริหาร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายพัฒนา
คุณฮาริส มาศชาย
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประธานการเงิน
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
ภูมิภาคเหนือ
คุณอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณรณชัย ชัยนิวัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณวิรัตน์ พรมสอน
ความเชี่ยวชาญ
คุณวิทย์ พึ่งสุจริต
ความเชี่ยวชาญ
คุณเกรียงศักดิ์ ยุทโท
ความเชี่ยวชาญ
คุณชรีพร ยอดฟ้า
ความเชี่ยวชาญ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณแสงระวี ดาปะ
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณนิชรา บุญตะนัย
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณรพินทร์ ยืนยาว
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณสมจิตร ศรีลาโพธิ์
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณเกศินี เกิดจันทรา
ความเชี่ยวชาญ
คุณสุนันท์ คำลุน
ความเชี่ยวชาญ
ภูมิภาคกลาง
คุณอุบลวรรณ คงสว่าง
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณวิชดา นฤวรพัฒน์
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณวลัยรัถยา พิทธยาพิทักษ์
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณมงคล จรัสนิรัติศัย
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณชนะการณ์ สืบศรี
ความเชี่ยวชาญ
ภูมิภาคใต้
คุณวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณมูฮำหมัด ดือราแม
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณศักดิ์กมล แสงดารา
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณอนันต์ เขียวสด
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณกรรณิการ์ แพแก้ว
ความเชี่ยวชาญ
คุณกวินเทพ หมื่นเพชร
ความเชี่ยวชาญ
พระบัณฑิต อังสุเมธางกูร
ความเชี่ยวชาญ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณปรกธณ แสงนิล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณสุดศิริ ทากาโน
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณธดากรณ์ สุทธิพร
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนกรุงเทพฯและปริมณฑล
กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
คุณธัญชนก หอมขาว
ความเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ความเชี่ยวชาญ
ครอบครัว
คุณเพ็ญศรี โพธิ์แหน
ความเชี่ยวชาญ
ผู้สูงอายุ
คุณธนกร วังฐาน
ความเชี่ยวชาญ
สุขภาพ
คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ
ความเชี่ยวชาญ
ผู้บริโภค
คุณฐาปนี โปร่งรัศมี
ความเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้
คุณสมจิต สุวรรณบุษย์
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาในระบบ
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
คุณสุทธิพงษ์ ปิโย
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี
ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มสื่อสาธารณะ
คุณอภิวัตร กูบกระโทก
ความเชี่ยวชาญ
สื่อพื้นบ้าน
คุณปียาภรณ์ พุ่มพวง
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณฉัตรชัย สุวาทิต
ความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง
คุณฮาริส มาศชาย
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณปริญญา แทนวงษ์
ความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
คุณร่มไทร ทิพยเศวต
ความเชี่ยวชาญ
สภาอุตสาหกรรม
คุณธนพร วิจันทร์
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานในระบบ
คุณปนิธิ ศิริเขต
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานนอก / ในระบบ
คุณสถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร
ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
คุณวรัญญา ท้วมสัมฤทธิ์
ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
คุณจงดี สุขประเสริฐ
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานนอกระบบ
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
คุณไพรัช ชะบางบอน
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการมลภาวะในเมือง
คุณสุนทร รักษ์รงค์
ความเชี่ยวชาญ
เกษตรกร
คุณพรรณา ราชิวงค์
ความเชี่ยวชาญ
เกษตรกร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
คุณสมพร แผนสมบูรณ์
ความเชี่ยวชาญ
คุณอดิเรก สังข์นุช
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
ความเชี่ยวชาญ
ศาสนา
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาประชาธิปไตย
คุณบดินทร์ พลธรส
ความเชี่ยวชาญ
ความหลากหลายทางเพศ
คุณไวยิ่ง ทองบือ
ความเชี่ยวชาญ
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
คุณธนากร พรมลิ
ความเชี่ยวชาญ
ศิลปวัฒนธรรม