รู้จักกับสมาชิกสภาผู้ชม ฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณณัฐวุฒิ อุปปะ
รองประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณบัณฑิตา อย่างดี
คุณจารุเดช แสนสุข
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณมุตตากีน ยานยา
ภูมิภาคเหนือ
คุณวิรัตน์ พรมสอน
คุณวิทย์ พึ่งสุจริต
คุณอนันต์ วิลัยฤทธิ์
คุณอุดม อินทร์จันทร์
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณเกศินี เกิดจันทรา
คุณวรจักร เกษแก้ว
คุณวริศราลี แก้วปลั่ง
คุณสายอรุณ แก้วมุงคุณ
ภูมิภาคกลาง
คุณชนะการณ์ สืบศรี
คุณสันติ โฉมยงค์
คุณภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์
ภูมิภาคใต้
คุณกรรณิการ์ แพแก้ว
คุณสุวัฒน์ คงแป้น
คุณรักชาติ สุวรรณ์
คุณมินนา นิ่งราวี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณประสมทรัพย์ บุญเลิศ
คุณนิวัฒน์ ชัยยะ
คุณธนพัต ธนัตเจริญ
คุณปรมินทร์ บุปผานนทพัฒน์
กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
คุณกวินเทพ หมื่นเพชร
คุณชรีพร ยอดฟ้า
คุณปรียานุช ป้องภัย
คุณณรงค์ชัย ศรีตะพัสโส
คุณอัจฉราวรรณ เลิศศิริเขต
กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้
คุณเกรียงศักดิ์ ยุทโท
คุณสถาพร เริงธรรม
คุณเมธชนนท์ ประจวบลาภ
คุณมุตตากีน ยานยา
คุณกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ
กลุ่มสื่อสาธารณะ
คุณสุนันท์ คำลุน
คุณภณัฐยาธ์ กิติมา
สิบเอกวิศรุต สมงาม
คุณบัณฑิตา อย่างดี
คุณพงศ์ธร จันทรัศมี
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
คุณสินชัย บุญอาจ
คุณธัญญา ตันตระกูล
คุณชุมพล แสงวรรณ
คุณนิรมล ยานะวิมุต
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณณัฐวุฒิ อุปปะ
คุณนิพนธ์ มุลเมืองแสน
คุณจารุเดช แสนสุข
คุณบาสรี มะเซ็ง
กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พระบัณฑิต อังสุเมธางกูร
คุณสุธีทัศน์ จินาวงค์
คุณหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์
คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส
คุณจักร์กฤษณ์ ดิเรกคุณาภรณ์