รู้จักกับสมาชิกสภาผู้ชม ฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณชำนัญ ศิริรักษ์
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย
คุณฐิติกร พูลภัทรชีวิน
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายบริหาร
คุณหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายพัฒนา
คุณณัฐวุฒิ อุปปะ
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณฐาณิษา สุขเกษม
ภูมิภาคเหนือ
คุณวิรัตน์ พรมสอน
คุณวิทย์ พึ่งสุจริต
คุณอนันต์ วิลัยฤทธิ์
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณเกศินี เกิดจันทรา
คุณสุพรรษา อินทรวิสิษฎ์
คุณวรจักร เกษแก้ว
คุณวริศราลี แก้วปลั่ง
ภูมิภาคกลาง
คุณชนะการณ์ สืบศรี
คุณอัธยา บุณยรัตเศรณี
คุณสันติ โฉมยงค์
คุณภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์
ภูมิภาคใต้
คุณกรรณิการ์ แพแก้ว
คุณสุวัฒน์ คงแป้น
คุณรักชาติ สุวรรณ์
คุณมินนา นิ่งราวี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณภาณุ แสง-ชูโต
คุณประสมทรัพย์ บุญเลิศ
คุณนิวัฒน์ ชัยยะ
คุณธนพัต ธนัตเจริญ
กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
คุณกวินเทพ หมื่นเพชร
คุณชรีพร ยอดฟ้า
คุณปรียานุช ป้องภัย
คุณณรงค์ชัย ศรีตะพัสโส
คุณอัจฉราวรรณ เลิศศิริเขต
กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้
คุณเกรียงศักดิ์ ยุทโท
คุณสถาพร เริงธรรม
คุณเมธชนนท์ ประจวบลาภ
คุณมุตตากีน ยานยา
คุณกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ
กลุ่มสื่อสาธารณะ
คุณณัฏฐกรณ์ คำลุน
คุณภณัฐยาธ์ กิติมา
สิบเอกวิศรุต สมงาม
คุณบัณฑิตา อย่างดี
คุณพงศ์ธร จันทรัศมี
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
คุณชำนัญ ศิริรักษ์
คุณสินชัย บุญอาจ
คุณธัญญา ตันตระกูล
คุณชุมพล แสงวรรณ
คุณฐิติกร พูลภัทรชีวิน
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณณัฐวุฒิ อุปปะ
คุณนิพนธ์ มุลเมืองแสน
คุณจารุเดช แสนสุข
คุณบาสรี มะเซ็ง
คุณฐาณิษา สุขเกษม
กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พระบัณฑิต อังสุเมธางกูร
คุณสุธีทัศน์ จินาวงค์
คุณหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์
คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส
คุณจักร์กฤษณ์ ดิเรกคุณาภรณ์