รู้จักกับสมาชิกสภาผู้ชม ฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณณัฐวุฒิ อุปปะ
รองประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณณรงค์ชัย ศรีตะพัสโส
คุณบัณฑิตา อย่างดี
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณมุตตากีน ยานยา
ภูมิภาคเหนือ
คุณวิรัตน์ พรมสอน
คุณวิทย์ พึ่งสุจริต
คุณเกรียงศักดิ์ ยุทโท
คุณชรีพร ยอดฟ้า
คุณอนันต์ วิลัยฤทธิ์
คุณภณัฐยาธ์ กิติมา
คุณสินชัย บุญอาจ
คุณณัฐวุฒิ อุปปะ
คุณสุธีทัศน์ จินาวงค์
คุณอุดม อินทร์จันทร์
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณเกศินี เกิดจันทรา
คุณสุนันท์ คำลุน
คุณวรจักร เกษแก้ว
คุณวริศราลี แก้วปลั่ง
คุณปรียานุช ป้องภัย
คุณสถาพร เริงธรรม
คุณธัญญา ตันตระกูล
คุณนิพนธ์ มุลเมืองแสน
คุณสายอรุณ แก้วมุงคุณ
คุณพชรพร วรชัยพิทักษ์
ภูมิภาคกลาง
คุณชนะการณ์ สืบศรี
คุณสันติ โฉมยงค์
คุณภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์
คุณณรงค์ชัย ศรีตะพัสโส
คุณเมธชนนท์ ประจวบลาภ
คุณนิรมล ยานะวิมุต
คุณเฉลิมพงษ์ นามนาค
ภูมิภาคใต้
คุณกรรณิการ์ แพแก้ว
คุณกวินเทพ หมื่นเพชร
พระบัณฑิต อังสุเมธางกูร
คุณสุวัฒน์ คงแป้น
คุณมุตตากีน ยานยา
คุณบัณฑิตา อย่างดี
คุณมินนา นิ่งราวี
คุณอับดุลรอซัก เหมหวัง
คุณชาญวิทูร สุขสว่างไกร
คุณเจริญพงศ์ พรหมศร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณประสมทรัพย์ บุญเลิศ
คุณนิวัฒน์ ชัยยะ
คุณธนพัต ธนัตเจริญ
คุณอัจฉราวรรณ เลิศศิริเขต
คุณพงศ์ธร จันทรัศมี
คุณหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์
คุณกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ
คุณปรมินทร์ บุปผานนทพัฒน์
คุณกัณฐวุฒิ บุญมี
คุณรตพร หลิน