ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ

มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 เห็นสมควรแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ จำนวน 2 คน


ดาวน์โหลดไฟล์