ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 ( เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มติคณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ ในประเด็นสภาอุตสาหกรรม