รับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส วันที่ 4 - 18 เม.ย. 67

รับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 วันที่ 4 - 18 เม.ย. 67 แบ่งเป็นกลุ่มภูมิภาค 10 กลุ่ม


ด้วยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในเดือนมีนาคม 2567 จึงต้องมีการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเพื่อทดแทน

ทั้งนี้สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีจำนวนไม่เกิน 50 คน มาจากตัวแทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการในภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายและสมดุล เพื่อทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากประชาชนในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 18 เมษายน 2567

อาศัยอำนาจตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2567 จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

 1. เป็นผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอสอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
 2. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ บทบาท และหน้าที่ของไทยพีบีเอส และหลักการของสื่อสาธารณะ
 3. อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
 4. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
 5. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 6. ไม่เป็นผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิตรายการ คู่สัญญาในการผลิตรายการ หรือผู้ดำเนินรายการให้แก่องค์การ หรือเป็นเจ้าของ กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจในหน่วยงานที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือกิจการสื่อออนไลน์
 7. ไม่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาขององค์การ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริมให้ประชาชนในวงกว้างเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการและการผลิตรายการของไทยพีบีเอส
 • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการผลิตรายการและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
 • ดำเนินการและให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ บนหลักความเป็นอิสระ ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

การสรรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง แบ่งเป็นกลุ่มภูมิภาค 10 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร

 • กลุ่มที่ 2 ภาคกลาง
  นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และอ่างทอง

 • กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก
  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด

 • กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันตก
  กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

 • กลุ่มที่ 5 ภาคเหนือตอนบน
  แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน

 • กลุ่มที่ 6 ภาคเหนือตอนล่าง
  ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

 • กลุ่มที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และขอนแก่น

 • กลุ่มที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

 • กลุ่มที่ 9 ภาคใต้ตอนบน
  ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และภูเก็ต

 • กลุ่มที่ 10 ภาคใต้ตอนล่าง
  ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เงื่อนไข ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้เพียง 1 ภูมิภาคเท่านั้น โดยพิจารณาจากที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือที่อยู่จริงที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 18 เมษายน 2567

การสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือดาวน์โหลดใบสมัคร (ที่นี่)

ยื่นใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 • ทาง email
  ส่งใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ (PDF) มาที่ email : sapa@thaipbs.or.th ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567

 • ยื่นด้วยตนเอง
  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ [แผนที่] ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ)

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
  ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง หน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยต้องประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ : ผู้ที่ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้แจ้งและส่งหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ มายัง email : sapa@thaipbs.or.th ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 หากส่งภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • ภาพถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 ภาพ
 • สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานหรือผลงานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ใบสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 (ดาวน์โหลด)

 • ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2567 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหากลาง เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ฉบับที่ 1/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาระดับภูมิภาค เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหากลาง เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ฉบับที่ 2/2567 หลักเกณฑ์การสรรหา วิธีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ดาวน์โหลด)

 • คู่มือสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 

คลิกอ่าน E-book

----------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
โทรศัพท์ : 0-2790-2418 , 0-2790-2419
ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 18.00 น.
email : sapa@thaipbs.or.th