บทบาทหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นกลไกที่สำคัญในการเชื่อมโยง ส.ส.ท. กับ ภาคประชาชน โดยทำหน้าที่สะท้อนความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง เพื่อให้การผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพสอดคล้องประโยชน์สาธารณะและสังคม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย


ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวนไม่เกิน 50 คน เพื่อเป็นช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนกับสื่อสาธารณะ สำหรับบทบาทหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนั้น มีหน้าที่ ติดตามรายการของทางไทยพีบีเอสและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทั่วประเทศ แล้วสะท้อนความต้องการของผู้ชมกลับมายังไทยพีบีเอสเพื่อนำไปพัฒนารายการและข่าวให้ตรงตามความต้องการของผู้ชม