ไทยพีบีเอสจัดปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3

กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และผู้บริหารไทยพีบีเอสร่วมต้อนรับ โดยนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในการนี้ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในการพัฒนาสื่อสาธารณะ”


เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมไทยพีบีเอส ได้จัดงานปฐมนิเทศแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3 ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตามการแต่งตั้งของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและฟังรายการ รุ่นที่ 2 ที่กำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ 

ทั้งนี้ในการประชุมทั้งสองวันมี กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และผู้บริหารไทยพีบีเอสร่วมต้อนรับ โดยนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในการนี้ รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในการพัฒนาสื่อสาธารณะ” เพื่อให้สมาชิกฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของไทยพีบีเอส ในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนนโยบายการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ และจุดเน้นของนโยบายปี 2556 - 2558  

ส่วนต่อมาเป็นการบรรยายหัวข้อ  “รู้จักและเข้าใจ สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส” โดยนายอโณทัย อุดมศิลป์ ผอ.สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) และหัวข้อ “การสะท้อนความคิดเห็นต่อสื่อสาธารณะ” โดยนายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

ในส่วนของการประชุมในวันที่ 2 เป็นส่วนของการทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยนายไมตรี จงไกรจักร์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 2 ได้รายงานผลการดำเนินงานของสภาผู้ชมฯ ปี 2554 - 2555 และบรรยายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไทยพีบีเอส 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาสื่อสาธารณะพร้อมทำความเข้าใจบทบาทของสมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 3 ที่กำลังจะเข้ามาสานงานต่อ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจากนายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นหน้าจอ รายการและข่าวแบบไทยพีบีเอส” อีกด้วย ปิดท้ายด้วยการเรื่องเล่าประทับใจ “คุณค่าของการเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส” เพื่อส่งต่อจากรุ่น 2 สู่รุ่น 3 โดยมีกรรมการนโยบาย กรรมการบริหารและผู้บริหารไทยพีบีเอส ร่วมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ