ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ

มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 เห็นสมควรแต่งตั้งนางกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ บุคคลตามบัญชีรายชื่อสำรองเป็นสมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6 แทนสมาชิกผู้ที่ลาออกจากสมาชิกภาพ


ดาวน์โหลดไฟล์