ทำเนียบรุ่นที่ 6 สมาชิกสภาผู้ชมฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณณัฐวุฒิ อุปปะ
รองประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณณรงค์ชัย ศรีตะพัสโส
คุณบัณฑิตา อย่างดี
คุณจารุเดช แสนสุข
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย
คุณไพฑูรย์ ทองสม
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณมุตตากีน ยานยา
ภูมิภาคเหนือ
คุณอนันต์ วิลัยฤทธิ์
คุณอำนวย สีนาค
คุณภณัฐยาธ์ กิติมา
คุณสินชัย บุญอาจ
คุณณัฐวุฒิ อุปปะ
คุณสุธีทัศน์ จินาวงค์
คุณอุดม อินทร์จันทร์
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณวรจักร เกษแก้ว
คุณวริศราลี แก้วปลั่ง
คุณปรียานุช ป้องภัย
คุณสถาพร เริงธรรม
คุณธัญญา ตันตระกูล
คุณนิพนธ์ มุลเมืองแสน
คุณสายอรุณ แก้วมุงคุณ
คุณพชรพร วรชัยพิทักษ์
ภูมิภาคกลาง
คุณสันติ โฉมยงค์
คุณภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์
คุณณรงค์ชัย ศรีตะพัสโส
คุณเมธชนนท์ ประจวบลาภ
สิบเอกวิศรุต สมงาม
คุณชุมพล แสงวรรณ
คุณจารุเดช แสนสุข
คุณนิรมล ยานะวิมุต
คุณอดิศร เพชรคง
คุณเฉลิมพงษ์ นามนาค
ภูมิภาคใต้
คุณสุวัฒน์ คงแป้น
คุณรักชาติ สุวรรณ์
คุณไพฑูรย์ ทองสม
คุณมุตตากีน ยานยา
คุณบัณฑิตา อย่างดี
คุณมินนา นิ่งราวี
คุณอับดุลรอซัก เหมหวัง
คุณชาญวิทูร สุขสว่างไกร
คุณเจริญพงศ์ พรหมศร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณภาณุ แสง-ชูโต
คุณประสมทรัพย์ บุญเลิศ
คุณนิวัฒน์ ชัยยะ
คุณธนพัต ธนัตเจริญ
คุณอัจฉราวรรณ เลิศศิริเขต
คุณพงศ์ธร จันทรัศมี
คุณหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์
คุณกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ
คุณปรมินทร์ บุปผานนทพัฒน์
คุณกัณฐวุฒิ บุญมี
คุณรตพร หลิน
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
คุณฐิติกร พูลภัทรชีวิน
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณบาสรี มะเซ็ง
คุณฐาณิษา สุขเกษม
กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
คุณจิราพร พิมพ์ศรี
คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส
คุณจักร์กฤษณ์ ดิเรกคุณาภรณ์