ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงานในรอบปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 ม.ค.65 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงานในรอบปี พ.ศ. 2564
แกลอรี่