ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 11 - 12 สิงหาคม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพัฒนาเทคนิคกระบวนการรับฟังและสรุปความคิดเห็นการรับมือและการจัดการ การแสดงความคิดเห็นแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าผ่านสื่อออนไลน์
แกลอรี่