ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนที่หมดวาระ ในวันที่ 1 - 2 ก.พ. 63
แกลอรี่