ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้มีการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมฯและผู้ฟังรายการ และถอบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไชด์ จังหวัดนนทบุรี
แกลอรี่