ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อสำรองสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 5 ดำรงตำแหน่งแทนนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 15 คน


ดาวน์โหลดไฟล์