เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคเหนือ 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคเหนือ 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)


หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

 • ประสานงาน ลงพื้นที่ สนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และขยายเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะในพื้นที่ภาคเหนือ
 • รวบรวม ประมวลผล ข้อมูลความคิดเห็น ข้อมูลผู้ชมผู้ฟัง และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้ชมฯ ไทยพีบีเอส จัดทำสรุปรายงานและฐานข้อมูลเวทีฯ
 • สนับสนุนการบริหารงบประมาณ และจัดทำเอกสาร จัดทำบัญชี การประชุม
 • สื่อสาร ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ และเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะและการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ชมผู้ฟังรายการ
 • ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคเหนือ และส่วนกลาง
 • ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สมาชิกสภาฯ มอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงานคุณสมบัติทั่วไป

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและรัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ต้องไม่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินรายการให้แก่องค์การ หรือเป็นหุ้นส่วน กรรมการ และผู้บริหารในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตรายการให้แก่องค์การ หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ เช่น สมาคม มูลนิธิ
 • สามารถทำงานได้เต็มเวลาและไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของโครงการอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อ ประสานงาน
 • สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดภายในภาคเหนือได้ (มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการประสานงาน การจัดประชุม อบรม สัมมนา พร้อมดำเนินการประชุม
 • มีทักษะการจัดระบบข้อมูล การจัดทำรายงาน และการจัดทำบัญชีโครงการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงานที่ดี
 • มีทักษะในด้านการบริการ จดบันทึกการประชุม
 • มีทักษะด้านการออกแบบ ผลิตสื่อ กิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร

ผู้สมัครที่พึงประสงค์

 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • มีจิตใจในการบริการ มีทักษะการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการสื่อสาธารณะ และการทำงานแบบเครือข่าย งานพัฒนาสังคม
 • สามารถทำงานเป็นทีม และรับผิดชอบการทำงานคนเดียวได้
 • สามารถทำงานกับความหลากหลายทางแนวคิดของคนอื่น ๆ ได้
 • ไม่เบื่อที่จะรับหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับคนอื่น

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

   1. หลักฐานการสมัคร

 • ประวัติการทำงาน พร้อมชื่อผู้รับรอง
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ

   2. สมัครด้วยตนเอง 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 [ แผนที่ ]อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

    3. สมัครทางอีเมล์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

4. ระยะเวลารับสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • สัมภาษณ์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สถานที่สัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • ประกาศผล วันที่ 9 มีนาคม 2563

    5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก