การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563

วันเสาร์ที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนที่หมดวาระ


         เมื่อวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  ได้มีการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนที่หมดวาระ ให้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาผู้ชมฯ และ ระเบียบขัอบังคับของส.ส.ท. รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณประจำปี 2563

ME630102

ME630103

           และได้ร่วมกับพบปะผู้บริหาร ส.ส.ท.รับรู้ในหลักสำคัญของสื่อสาธารณะ  นโยบายการสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และทิศทางยุทธศาสตร์ซึ่งเน้นเป้าหมาย 6 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ข่าวเจาะลึก ถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรม
  2. รายการสร้างสรรค์
  3. พัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
  4. สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นโรงเรียนของสังคม
  5. การมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมมาภิบาล
  6. ยกระดับพื้นที่สื่อพลเมืองและเสริมพลังความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่าน 3 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1 การจัดการขยะ วาระที่ 2 ปัญหาปากท้อง และวาระที่ 3 การกระจายอำนาจ

          โดยสมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางยุทธศาสตร์ในปี 2563 ต่อไป

ME630104