สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2563


          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ 15 มีนาคม 2563 ณ ห้องไมดาส 1 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2563

          โดยวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมการอบรมจัด Work Shop เชิงปฏิบัติการ ดังนี้
           1. กระบวนการคิดเชิงระบบ (System Thinking) โดย ดร.วุฒิชัย ผาสุกกานนท์ และคณะ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นกระบวนการคิดหรือลำดับแง่คิด ความคิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของธรรมชาติ โดยพิจารณาเห็นความสัมพันธ์กันอย่างเป็นองค์รวม เป็นกระบวนการคิดขั้นสูงที่ปฏิสัมพันธ์ เหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกัน เชื่อมโยงต่อส่วนต่าง ๆ ระหว่างกันอย่างเป็นวงจร

         2. กระบวนการ Facilitator และ Mind Mapping โดยนายพีธากร ศรีบุตรวงค์ กิจกรรม Facilitator แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ระดมความคิดเห็น โดยใช้บัตรคำ ให้เลือกหรือกำหนดบทบาทใดเป็นหน้าที่ของตำแหน่งของใคร จากกิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งในการจัดเวทีฯ อาทิ วิทยากร วิทยากรกระบวนการ ผู้ดำเนินรายการ โค้ช พี่เลี้ยง

          กิจกรรม Mind Mapping แบ่งกลุ่ม และวิเคราะห์จากประสบการณ์เกี่ยวกับข้อดีหรือจุดแข็งของการใช้ Mind Map คืออะไร กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกและปฏิบัติในการจัดเวทีฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมีประสิทธิภาพในบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ

          วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การรับฟังความคิดเห็นออนไลน์  โดย นางสาวสุวัจนา ทิพย์พินิจ เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมืองอาวุโส  สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ โดยช่องทาง C–site  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทั้ง Smartphone และ Tablet เพื่อรองรับกิจกรรมและการสื่อสารแบบรวมหมู่ (Crowd source) โดยเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว (Nearby) และแสดงพิกัดของที่เกิดเหตุ  และมีการแนะนำการถ่ายภาพเบื้องต้น และข้อควรระวังในการถ่ายภาพ โดยได้ทดลองตั้งโจทย์พร้อมทดลองถ่ายวิดีโอการสัมภาษณ์ กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้าใจและมีความชำนาญในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอที่ถูกต้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมของสภาผู้ชมฯต่อไป

Met6315