สภาผู้ชมฯ จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 – 2 ธ.ค. 60 สภาผู้ชมฯ จัดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย” เพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพรายการต่อไป


          เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อน สื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 "ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย" ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1-2 ไทยพีบีเอส โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "จริยธรรมสื่อสาธารณะการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง"


          การประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ เป็นการเปิดพื้นที่ให้สมาชิกสภาผู้ชมฯ และเครือข่ายแกนประสานเพื่อนสื่อสาธารณะ จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และดำเนินการส่งมอบให้ ส.ส.ท. เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพรายการต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย" โดยมีคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร บุคลากร จาก ส.ส.ท. และ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานกองทุนพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนในเวที