การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2562

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เมื่อวันที่ 9 – 10 มี.ค. 62


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีนางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และคุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการส.ส.ท. ร่วมหารือกับสมาชิกสภาฯ เรื่อง “แนวทางบูรณาการการดำเนินงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง” และรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการภาคประชาสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเครือข่ายภาคตะวันออก เรื่อง “นโยบายเขตพัฒนาพิเศษกับบทบาทและการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” ในช่วงบ่าย อ.สุรพล ธรรมร่มดี ที่ปรึกษาสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Facilitator” ให้รับฟังความคิดเห็นได้มีประสิทธิภาพกับการทำงานในพื้นที่ และสะท้อนความคิดเห็นต่อรายการเพื่อนำไปสู่การพัฒนารายการของไทยพีบีเอส

และในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณ์เชน สุดคุ้ม และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คู่มือการจัดกิจกรรมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” ให้กับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมาย