ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 005/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ส.ส.ท.