ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 007/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการกลาง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (เพิ่มเติม)