ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 012/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจการพิจารณาเบิกค่าประสานงานเจ้าหน้าที่ประสานงานภาค