ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 014/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์