ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 020/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม