ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ 018/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม รายงานความคิดเห็นประจำไตรมาสและประจำปี และรายงานการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี พ.ศ. 2562