ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานภูมิภาคและประธานกลุ่ม