ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 002/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาค