ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ